Leśnik
Leśnik Życie
program

nasza oferta

Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Związku Leśników Polskich oraz NSZZ Solidarność wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie dla odchodzących pracowników oraz członków ich rodzin w Medicover. Warianty ubezpieczenia są takie same jak w jednostkach Lasów Państwowych z wyłączeniem Medycyny Pracy wraz z profilaktyką. Specjalnie opracowany Program umożliwia wybór jednego z trzech wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

jak długo
można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 74 rok życia. Po ukończeniu 74 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

jak przedstawia się
indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

zakres wariantów ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II
Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:    
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej 
(22.00-6.00 czasu lokalnego)
266 100 zł 288 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 216 100 zł 238 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego 216 100 zł 238 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej
(22.00–6.00 czasu lokalnego)
216 100 zł 238 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego) 166 100 zł 188 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy 166 100 zł 188 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego 133 100 zł 144 100 zł
• wypadkiem komunikacyjnym 116 100 zł 138 100 zł
• pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla 83 100 zł 94 100 zł
• utonięciem 83 100 zł 94 100 zł
• wybuchem gazu 83 100 zł 94 100 zł
• porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna 83 100 zł 94 100 zł
• uprawianiem sportu 83 100 zł 94 100 zł
• uprawianiem niebezpiecznego sportu 133 100 zł 144 100 zł
• uprawianiem sportu na kółkach 133 100 zł 144 100 zł
• uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu 183 100 zł 194 100 zł
• nieszczęśliwym wypadkiem 33 100 zł 44 100 zł
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 24 100 zł 32 100 zł
Śmierć ubezpieczonego 18 100 zł 24 100 zł
Świadczenia dla dziecka – osierocenie 2 400 zł 3 200 zł
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:    
• śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 68 000 zł 74 000 zł
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 18 000 zł 24 000 zł
• śmierć małżonka 9 000 zł 12 000 zł
• śmierć dziecka 1 800 zł 2 400 zł
• śmierć rodziców 1 200 zł 1 600 zł
• śmierć rodziców małżonka 1 200 zł 1 600 zł
Urodzenie:    
• urodzenie dziecka 700 zł 700 zł
• urodzenie martwego dziecka 1 820 zł 2 415 zł
Świadczenia zdrowotne:    
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 24 000,00 zł 32 000,00 zł
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 240,00 zł 320,00 zł
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100% 12 000,00 zł 16 000,00 zł
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1% 120,00 zł 160,00 zł
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (17 jednostek chorobowych) 3 000 zł 3 500 zł
• operacja chirurgiczna    
- I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 2 500,00 zł 2 500,00 zł
- II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 1 250,00 zł 1 250,00 zł
- III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 750,00 zł 750,00 zł
- IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 250,00 zł 250,00 zł
- V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 125,00 zł 125,00 zł
• leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany*:    
- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 90,00 zł 120,00 zł
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 45,00 zł 60,00 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 60,00 zł 80,00 zł
- chorobą 30,00 zł 40,00 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 30,00 zł 40,00 zł
• pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie 300,00 zł 400,00 zł
• leczenie szpitalne poza terytorium Polski Tak --
• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: 100 zł 200 zł
• leczenie specjalistyczne (chemioterapia albo radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja) 2 000 zł 2 000 zł
• oparzenie 10 000 zł 10 000 zł
• trwałe inwalidztwo spowodowane:
▪ wypadkiem komunikacyjnym całkowite - 10 000 zł
częściowe - odpowiedni procent z 10 000 zł
w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała
całkowite - 10 000 zł
częściowe - odpowiedni procent z 10 000 zł
w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała
▪ pożarem
▪ wybuchem gazu
▪ porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna
▪ uderzeniem pioruna
• złamanie kości spowodowane:
- uprawianiem sportu na kółkach odpowiedni % z 10 000 zł w zależności od rodzaju złamania odpowiedni % z 10 000 zł w zależności od rodzaju złamania
- uprawianiem joggingu
- grą w piłkę
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Gwarancja kontynuacji typ A Gwarancja kontynuacji typ A
Składka miesięczna za osobę 72,40 zł 74,40 zł

Do kogo adresowana jest oferta?

  • Byłych pracowników Lasów Państwowych, ich współmałżonków, partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli objęci programem ubezpieczeniowym LEŚNIK przez min. 6 miesięcy i nie ukończyli 73 roku życia (odpowiedzialność PZU do 74 roku życia).

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
w celu przystąpienia do Programu Leśnik IK 2020 należy:

  1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 lipca za miesiąc sierpień).
  2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o. - w celu w celu kontynuacji grupowego ubezpieczenia
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
e-mail: biuro@pga.pl
Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:
10
marzec
deklaracja podpisana
10 marca i wysłana 10 marca do PGA
20
marzec
zapłacona składka
(wpływ na konto PGA) do 20 marca
1
kwiecień
początek odpowiedzialności
PZU Życie S.A. - kwiecień
Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia:

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS- em i wiadomością e-mail.

W przypadku nie przekazania składki do podmiotu obsługującego w jednym miesiącu trwania ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu.

W przypadku nie uregulowania składki zaległej, w kolejnym miesiącu, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Podmiot obsługujący poinformuje o braku opłaty składki i wykreśleniu z ubezpieczenia w przypadku braku jej opłacenia w wyznaczonym terminie.

jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

  • rezygnację z ubezpieczenia – Ubezpieczony może w każdej chwili wystąpić z umowy ubezpieczenia. Stosowne oświadczenie powinno być złożone na piśmie i przekazane do podmiotu obsługującego. Oświadczenie powinno zawierać: dane osobowe Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, z jakiego występuje oraz datę wystąpienia (ostatni dzień miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę)
  • nieopłacenie składki – w przypadku nie opłacenia zaległej składki do końca miesiąca, w którym ubezpieczony był zawieszony. Ubezpieczony traktowany jest wówczas jako osoba występująca od miesiąca, w którym został zawieszony.

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza / dostaje specjalny numer karty klubowicza. Klub to wiele przywilejów – usługi Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp do ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy realizowany z udziałem partnerów PZU.

Aktualne zniżki dla klubowiczów można sprawdzić na stronie www.klubpzupomoc.pl

Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU: OC, AC, NNW, mieszkania/domu. Zniżki nie łączą się z ofertami promocyjnymi ubezpieczyciela.

karta

Likwidacja szkód

telefonicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy zadzwonić pod numer: (+48) 801 102 102 lub (+48) 22 566 55 55 czynne całodobowo

elektronicznie:

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

dokumenty do pobrania

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl