Leśnik
Leśnik
program

nasza oferta

Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Związku Leśników Polskich oraz NSZZ Solidarność wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla odchodzących pracowników oraz członków ich rodzin w Medicover. Warianty ubezpieczenia są takie same jak w jednostkach Lasów Państwowych z wyłączeniem Medycyny Pracy wraz z profilaktyką. Specjalnie opracowany Program umożliwia wybór jednego z trzech wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

nasza oferta

Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Związku Leśników Polskich oraz NSZZ Solidarność wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla odchodzących pracowników oraz członków ich rodzin w Medicover. Warianty ubezpieczenia są takie same jak w jednostkach Lasów Państwowych z wyłączeniem Medycyny Pracy wraz z profilaktyką. Specjalnie opracowany Program umożliwia wybór jednego z trzech wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Rozwin

zakres wariantów ubezpieczenia od 01.01.2020r.

wariant SKŁADKA
Indywidualny 47,60 zł
Partnerski - 1 + 1 osoba (współmałżonek lub konkubent/partner życiowy lub 1 dziecko) 95,20 zł
Rodzinny - 1 + rodzina (współmałżonek lub konkubent/partner życiowy i dzieci nasze i/lub partnera 152,32 zł

zakres wariantów ubezpieczenia do 31.12.2019r.

wariant SKŁADKA
Indywidualny 43,00 zł
Partnerski - 1 + 1 osoba (współmałżonek lub konkubent/partner życiowy lub 1 dziecko) 86,00 zł
Rodzinny - 1 + rodzina (współmałżonek lub konkubent/partner życiowy i dzieci nasze i/lub partnera 137,60 zł

Do kogo adresowana jest oferta?

 • Byłych pracowników Lasów Państwowych, ubezpieczonych minimum 3 miesiące w Medicover i nie ukończyli 72 roku życia (odpowiedzialność do 73 roku życia)
 • Dzieci pracowników do 25 roku życia (odpowiedzialność do 26 roku życia)
Zakres ubezpieczenia

Co należy zrobić
aby przystąpić do ubezpieczenia?

 1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie Medicover w zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 stycznia za miesiąc luty).
 2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego kontynuację PGA Sp. z o.o. w celu zawarcia ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji.

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa


tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
fax. + 48 (22) 398 69 87
e-mail: biuro@pga.pl

Korzystanie z opieki MEDICOVER

Umawianie i odwoływanie wizyt w Centrach Medicover:
 • telefonicznie, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta Medicover dydykowany wyłącznie pracownikom Lasów Państwowych pod numer tel. 500 900 930 w godz. 7:00-21:00 w dni powszednie, w godz. 8:00-18:00 soboty, niedziele oraz święta
 • za pośrednictwem internetowej aplikacji Medicover OnLine ( www.medicover.pl )
 • przez aplikację mobilną Medicover
Umówioną wizytę w Centrach Medicover można odwołać:
 • telefonicznie, dzwoniąc co Centrum Obsługi klienta pod numer 500 900 930,
 • przez Internet za pośrednictwem aplikacji Medicover OnLine ( www.medicover.pl )
 • przez aplikację mobilną Medicover
 • odpowiadając na SMS lub e-mail przypominający o umówionej wizycie. W przypadku odpowiedzi na SMS w treści wiadomości należy wpisać „NIE”.
Na wizytę w Placówce Współpracującej z Medicover można umówić się:
 • telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej placówki
Odwołanie wizyty w Placówce Współpracującej z Medicover
 • telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej placówki
Placówki medicover

Zasady refundacji

Kwota refundacji obejmuje 70% poniesionych kosztów za świadczenia medyczne wykonane w danym kwartale (kalendarzowym), przy czym limit kwotowy wynosi 500 zł kwartalnie na każdą Osobę Uprawnioną (w rozumieniu istnienia w bazie Pacjentów Medicover)

OC Leśnika

Program ubezpieczenia ma na celu przeniesienie na ubezpieczyciela konieczności pokrycia kwoty roszczenia do pracownika oraz kosztów ochrony prawnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Przystąpienie do programu

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia.
Otrzymasz kod sms za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza.


Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność materialną Pracownika za szkody osobowe, rzeczowe i czyste straty majątkowe powstałe w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. szkód:

 • w mieniu pracodawcy,
 • wyrządzonych osobom trzecim,
 • w rzeczach znajdujących się w pieczy lub pod dozorem Pracownika,
 • w mieniu powierzonym przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,
 • powstałe przy wykonywaniu czynności podjętych po służbie, jeśli zachodziła uzasadniona potrzeba interwencji służbowej,
 • powstałe w związku z posiadaniem psa na służbie,
 • powstałe w związku z realizacją zadań zleconych Straży Leśnej, w tym dokonanych w ramach interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego oraz na skutek oddanego strzału.

Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wniesienie roszczenia przeciwko ubezpieczonemu po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że uchybienie Pracownika, powodujące szkodę zostało popełnione nie wcześniej niż 3 lata przed początkiem okresu ubezpieczenia.

W przypadku zaprzestania korzystania z ochrony ubezpieczeniowej w wyniku przejścia na emeryturę lub w związku z pozostawaniem na urlopach zdrowotnych lub z innych przyczyn Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowy okres na zgła- szanie roszczeń wynoszący 36 miesięcy od daty zakończenia okresu ubezpieczenia.


ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczyciel zapewnienia Ubezpieczonemu wszelką niezbędną pomoc prawną w przypadku niezasadności roszczeń, a także pomoc związaną z zaspokojeniem roszczeń zasadnych w związku z postępowaniem cywilnym, administracyjnym, karnym i dyscyplinarnym, roszczeń dotyczących czynów popełnionych przez niego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Ubezpieczenie obejmuje zwrot następujących, uzasadnionych kosztów:
 • wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych,
 • należności biegłych i świadków,
 • koszty sądowe,
 • koszty porady i opinii prawnej,
 • koszty pomocy w przygotowaniu dokumentów związanych z obroną pracownika,
 • inne niezbędne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty powstałe w wyniku postępowania wszczętego w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że uchybienie Pracownika zostało popełnione nie wcześniej niż 3 lata przed początkiem okresu ubezpieczenia.

zakres wariantów ubezpieczenia

wariant WARIANT I WARIANT II WARIANT III
ubezpieczenie Odpowiedzialności Materialnej 25 000, 00 zł 50 000, 00 zł 100 000, 00 zł
ubezpieczenie Kosztów Ochrony Prawnej 50 000, 00 zł 100 000, 00 zł 150 00, 00 zł
SKŁADKA ROCZNA 120,00 zł 150,00 zł 187,20 zł
kontakt w sprawie ubezpieczenia

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
fax. + 48 (22) 398 69 87
e-mail: biuro@pga.pl

szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy produkt ubezpieczeniowy dla pracowników Lasów Państwowych, który został wynegocjowany przez firmę Mentor SA przy współpracy z Polską Grupą Asekuracyjną Sp. z o. o. i powstał pod patronatem Związków Zawodowych działających w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Nowy program został ulokowany w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Balcia Insurance SE oraz RESO Europa Service. Balcia jest łotewskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym, będącym liderem wśród ubezpieczycieli działających na rynku bałtyckim. Warto podkreślić, że w ostatnim roku działalności ubezpieczyciel ten zanotował rekordowo duże zainteresowanie oferowanymi produktami ubezpieczeniowymi wśród polskich klientów. Wieloletnim partnerem Balcia Insurance SE w Polsce jest firma RESO Europa Service, która zajmuje się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych Balcia, pełną obsługą klientów oraz likwidacją szkód na terenie naszego kraju.

Program ubezpieczeniowy dedykowany jest pracownikom Lasów Państwowych
i składa się z dwóch pakietów dla osób fizycznych:


AUTO pakiet
-10%

zniżka obejmuje ubezpieczenia samochode:
OC, AC, NNW, Assistance, Zielona karta, szyby, lusterka


DOM pakiet
-15%

zniżka obejmuje ubezpieczenia prywatne:
nieruchomości, domu lub mieszkania wraz z przynależnościami czyli garaż, piwnica, oraz nagrobek i NNW

Rozwin

kto może skorzystać z ubezpieczenia?

 • Pracownicy Lasów Państwowych oraz ich współmałżonkowie, rodzice i dzieci,
 • Byli pracownicy Lasów Państwowym, którym ustał stosunek prawny z pracodawcą po 1 stycznia 2015 roku.

główne korzyści z ubezpieczenia w Balcia RESO:

 • Preferencyjne stawki
 • Możliwość sumowania zniżek ubezpieczeniowych z dotychczas zgromadzonymi zniżkami np. za bezszkodową jazdę,
 • Szeroki i konkurencyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej nawet od wszystkich ryzyk,
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia domu lub mieszkania o garaż, domek letniskowy, nagrobek i OC w życiu prywatnym,
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia Auto Casco dla pojazdów mających nawet 13 lat oraz przedłużenia do 16 lat,
 • Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia Assistance i bez ograniczeń wieku pojazdu (jedynie w najwyższym wariancie do 16 lat),
 • Możliwość rozłożenia płatności składki ubezpieczeniowej na 2, 4 lub 11 rat,
 • Duża dostępność sieci sprzedaży – ponad 5 000 agencji ubezpieczeniowych na terenie całej Polski,

Potwierdzeniem prawa do otrzymania zniżki jest karta rabatowa ważna do 31.12.2020 roku, którą otrzymaliście Państwo od Przewodniczących swoich organizacji związkowych.

Zniżka składek przysługuje dla maksymalnie 5 pojazdów i 5 nieruchomości, będących własnością osób uprawnionych w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia pierwszego ubezpieczenia, przy czym za osobę uprawnioną rozumie się również członków najbliższej rodziny pracowników, tj. ich współmałżonków, rodziców, dzieci.

karta

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie objęte programem zniżkowym można zawrzeć w ponad 5 000 agencji na terenie całego kraju, a ich adresy dostępne są na stronie internetowej RESO: http://reso.com.pl/pl/kontakt/mapa-agentow/


Likwidacja szkód

telefonicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy zadzwonić pod numer: (+48) 87 565 4444 (tel. jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 i w soboty w godz. 8:00-16:00)

elektronicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy przesłać wypełniony druk szkody skanem na adres e-mail dok@reso.com.pl lub poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej RESO

listownie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie na piśmie należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia szkody na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

assistance:

Aby skorzystać z pomocy w ramach usługi Assistance, należy zadzwonić pod numer: (+48) 87 565 4444, a następnie wybierać cyfrę „6” (tel. jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu).

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl