Witamy

Polska Grupa Asekuracyjna powstała z potrzeby zapewnienia szerokiej ochrony ubezpieczeniowej pracownikom konkretnych branż zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia. Założyciele spółki przez wiele lat zdobywali doświadczenie oraz poznawali potrzeby klientów współpracując z nimi w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie i nie tylko. To właśnie ta wiedza przekonała nas do powołania spółki która będzie odpowiedzią na potrzeby klientów. W ten sposób umożliwiliśmy Państwu korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań ubezpieczeniowych dedykowanych wybranym klientom.

Regulamin korzystania z serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.pga.pl prowadzonego przez PGA sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolecha 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570305 (dalej jako PGA).
 2. Rejestracja oraz korzystanie z Usług w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny.
 3. Użyte pojęcia oznaczają:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu;
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
  4. Rejestracja – dokonanie rejestracji w serwisie po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu,
  5. Serwis Internetowy (dalej także jako: Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem http:/www.pga.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
  6. Strona lub Strony – PGA lub Użytkownik lub PGA i Użytkownik łącznie;
  7. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez PGA drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
  8. Administrator danych osobowych Użytkowników – Polska Grupa Asekuracyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolecha 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570305,
  9. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
  10. Prawo autorskie - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami),
  11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182, ze zm.)
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest uprzednia akceptacja warunków Regulaminu
 5. PGA świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi, w ramach których istnieje możliwość przeglądania treści Serwisu i przesłania przez Użytkownika do PGA informacji celem kontaktu
 6. Z chwilą Rejestracji zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem a PGA o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem są wymienione wyżej Usługi.
 7. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 8. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 9. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
 10. PGA nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub przerwania połączenia w trakcie korzystania z Serwisu.
 11. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. przestrzegania przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a także postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu
  2. niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Serwisu treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego podczas korzystania z Serwisu,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Serwisu treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego podczas korzystania z Serwisu.

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług PGA sp. z o.o. poprzez Serwis.
 2. Definicje określone w punkcie 3 Regulaminu pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. PGA dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 4. PGA jako Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania Rejestracji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane pytania, przygotowanie oferty ubezpieczenia oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 8. PGA jako Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług PGA oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. Odwołanie zgody może zostać złożone pisemnie na adres PGA lub mailowo na adres: biuro@pga.pl
 9. Dane osobowe mogą być przekazane przez PGA wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które Użytkownik upoważnił do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane mogą być w szczególności przekazane zakładom ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (np. w celu przygotowania kalkulacji, weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).
 10. Administrator może przetwarzać dane osobowe po zakończeniu świadczenia usługi, w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę.
 11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania.
 12. W przypadku przetwarzana danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w dowolnej formie
 13. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis i PGA. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 15. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: biuro@pga.pl
 16. PGA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez Użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 17. Administrator informuje, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od PGA oraz upoważnionych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
 18. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 19. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i Polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu i obowiązują od momentu ich opublikowania.

Zadzwoń
do nas

+48 22 398-69-86

Umów się
z konsultantem

Kontakt

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok.19
02-486 Warszawa
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87